Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava

Rožňavská Baňa 211
04801 Rožňava
IČO: 00617652

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava

Profil školy

 

SOŠ obchodu a služieb v Rožňave pripravuje kvalifikovaných odborníkov v oblasti služieb a  patrí medzi najväčšie školy v našom okrese.


Na tejto škole máte možnosť študovať v nasledovných odboroch:
     
   

Študijný odbor 6323 6 00  HOTELOVÁ AKADÉMIA, kde dĺžka štúdia trvá päť rokov s výučbou dvoch cudzích jazykov - angličtina, nemčina a možnosťou tretieho cudzieho jazyka - ruštiny alebo španielčiny. Počas štúdia majú žiaci možnosť získať výučný list v odbore hostinský a tiež barmanskú spôsobilosť. Štúdium končí maturitnou skúškou. Počas štúdia žiaci absolvujú povinnú odbornú prax v reštauračných zariadeniach mesta, okresu i v atraktívnych strediskách cestovného ruchu. Úspešné zvládnutie štúdia im umožní pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka - angličtina alebo nemčina - v rozsahu učiva základných škôl.


Druhým
študijným odborom je odbor 3125 6 00  ODEVNÍCTVOs dĺžkou štúdia štyri roky, končiaci maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu základnej školy. Absolventi odboru odevníctvo nájdu možnosť uplatnenia v odevných podnikoch i v remeselných prevádzkach odevnej činnosti, nielen v rámci okresu Rožňava. Úspešní absolventi môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu i v príbuzných smeroch.


V školskom roku
2008/2009  sa otvoril nový študijný odbor 6362 6 00  KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKAs dĺžkou štúdia štyri roky, končiaci maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a matematiky. Absolventi odboru kozmetička a vizážistka nájdu možnosť uplatnenia v kozmetických salónoch, vizážistických salónoch, alebo majú možnosť samostatne podnikať vo vlastnom salóne krásy. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.


V
školskom roku 2009/2010  sa otvára nový študijný odbor 6444 4 00 ČAŠNÍK, SERVÍRKA  s dĺžkou štúdia štyri roky, končiaci maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a matematiky. Absolventi odboru  čašník, servírka sú kvalifikovaní odborníci, schopní samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovníci v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne zárobkovo činné osoby. Absolventi podľa platnej klasifikácie zamestnaní môžu vykonávať funkciu čašníka - servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania a majú predpoklady vykonávať manažérske funkcie.


V
školskom roku 2009/2010  sa otvára nový študijný odbor 6445 4 00 KUCHÁR sdĺžkou štúdia štyri roky, končiaci maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a matematiky. Absolventi odboru sú kvalifikovaní odborníci, schopní samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovníci v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne činné osoby. Absolventi podľa platnej klasifikácie zamestnaní môžu byť zaradení ako kuchári v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostníci po získaní potrebnej praxe.


Učebné odbory
sú trojročné - zamerané na profesie - predavač, cukrár, kaderníčka, krajčírka, hostinský,murár, maliar, pekár a inštalatér. Žiaci sa pripravujú na svoje budúce povolanie pod vedením kvalifikovaných pedagógov a majstrov odborného výcviku. Odborný výcvik vykonávajú v prevádzkových zariadeniach mesta Rožňava i okresu. Prijímacie skúšky sú v školskom roku 2009/2010 v odboroch  nasledovne: murár - slovenský jazyk afyzika, maliar - slovenský jazyk amatematika, hostinský - slovenský jazyk a matematika, predavač - slovenský jazyk a matematika, kaderník - slovenský jazyk achémia, cukrár -slovenský jazyk achémia, krajčírka - slovenský jazyk achémia.


Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok a získaní výučného listu majú možnosť pokračovať v dvojročnom dennom
nadstavbovom štúdiu a získať stredné vzdelanie.


Mimoškolská činnosť sa zameriava na športové aktivity, ktoré umožňuje nová telocvičňa. Pekné úspechy dosahujú žiaci v literárnej a recitačnej tvorivosti.

V oblasti charitatívnej činnosti spolupracujeme s Úniou žien Slovenska, organizujeme zbierky v akciách Liga proti rakovine a Biela pastelka.


K prednostiam našej školy patrí možnosť využívať odborné učebne fyziky, chémie, výpočtovej techniky, cudzích jazykov, krajčírskej, predavačskej, kaderníckej a cukrárskej dielne, cvičnú kuchynku a cvičný bar.

Žiaci vykonávajú odbornú prax doma (Slovenský raj, Tatry) a v zahraničí (Grécko).


Na škole je možnosť stravovania v školskej jedálni. Môžete využívať služby našej školy - ako zákazkové šitie, kadernícke a holičské služby a kúpa výrobkov cukrárov.


V oblasti spolupráce máme vytvorené veľmi dobré vzťahy s firmami a podnikateľmi v rožňavskom okrese, kde žiaci vykonávajú odborný výcvik.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ: Ing. Zoltán Mitro  ( tel.: 058 734 54 77 )Zástupca pre teor. vyučovanie: Mgr. Jozef Brabec ( tel.: 058 732 59 53 )Zástupca pre teor. vyučovanie: Ing. Jaroslav Laurinc  ( tel.: 058 732 59 53 )
 


Zástupca pre prakt. vyučovanie: Ing. Tibor Krčmár  ( tel.: 058 732 59 53 )
 


Zástupca pre TEČ.: Ing. Vojtech Kúkel  ( tel.: 058 732 59 53 )

Kde nás nájdete?

Zobrazit